MOUTAI FANS 茅粉
设计品牌VI

茅台享有“国酒”的尊贵身份,在中国传统文化中最能体现权威正统的便是龙袍,“海水江崖纹”是龙袍最重要的视觉识别元素,百姓也称之为“福山寿海”纹。

MOUTAI-1 MOUTAI-2 MOUTAI-3 MOUTAI-4 MOUTAI-5 MOUTAI-6 MOUTAI-7